976

La Fundació Arranz-Bravo està actualment en un espai provisional dins del recinte del Centre cultural Tecla Sala, dissenyat per l’arquitecte Jordi Garcés. L’espai definitiu situat a l’Antic Molí, dins del mateix recinte, està pendent d’adjudicació.

El Molí, edifici situat en front del Centre Cultural Tecla Sala, és una de les primeres Edificacions industrials de l’Hospitalet de Llobregat amb un gran valor arquitectònic pel seu traçat i singular detall en les solucions constructives utilitzades. 

El projecte, després de l’obra ferroviària que provocarà un important enderroc, el Tornarà al seu estat original en consolidar el que es pugui mantenir i completar la resta amb obra nova i la incorporació dels elements susceptibles de ser col•locats de nou: pilars metàl•lics, elements estructurals de fusta, jàsseres i encavallades i teules de coberta. 

La superfície total del projecte és de 2.489 m2.